Komisja Turystyki Pieszej

Regulamin Komisji Turystyki Pieszej

REGULAMIN

Zarząd Oddziału PTTK „Mazowsze” na podstawie § 28 Statutu Oddziału powołuje komisję pod nazwą Komisja Turystyki Pieszej zwaną dalej Komisją.

Komisja jest organem fachowym Oddziału skupiającym przodowników turystyki pieszej oraz inne osoby, w szczególności uprawiające turystykę pieszą, posiadające odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje, delegowane przez koła i kluby.

Celem działania Komisji jest realizacja zadań wynikających z dokumentów programowych PTTK, w tym Uchwały Zjazdu Oddziału PTTK „Mazowsze” oraz programów przyjmowanych przez Zarząd Oddziału w zakresie turystyki pieszej, a w szczególności:

a. inspirowanie i udzielanie pomocy programowej i organizacyjnej kołom i klubom zrzeszonym w Oddziale;

b. uczestnictwo w programowaniu i organizacji imprez programowych Oddziału w dziedzinie turystyki pieszej;

c. planowanie i organizowanie szkoleń oraz zdobywania i rozszerzania uprawnień kadry przodowników turystyki pieszej i znakarzy szlaków nizinnych dla potrzeb Oddziału oraz kół i klubów;

d. popularyzacja idei zdobywania OTP i innych odznak turystyki pieszej oraz odznak krajoznawczych, a w szczególności Mazowieckiej Odznaki Krajoznawczej i Warszawskiej Odznaki Krajoznawczej;

e. podejmowanie inicjatyw opracowania i wprowadzenia nowych odznak turystyki pieszej;

f. zapewnienie właściwego działania Terenowego Referatu Weryfikacyjnego Odznaki Turystyki Pieszej PTTK powołanego w Oddziale;

g. współpraca z innymi komisjami turystyki kwalifikowanej i krajoznawczymi oraz z ogniwami PTTK działającymi na terenie Mazowsza w zakresie turystyki pieszej;

h. przygotowywanie i redagowanie materiałów informacyjnych na temat turystyki pieszej oraz działalności Komisji przeznaczonych w szczególności dla kół i klubów;

i. prowadzenie ewidencji kadry programowej Oddziału w zakresie działania Komisji;

j. podejmowanie innych zadań zlecanych przez Zarząd Oddziału oraz wynikających z dokumentów programowych ZG PTTK.

Pracami Komisji kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz, wybrane z grona Komisji.

Komisja ma prawo zapraszać do udziału w poszczególnych swych działaniach inne osoby niebędące członkami Komisji, ale zainteresowane jej działalnością, w szczególności opiekunów Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych z terenu działania Oddziału, a także niebędące członkami PTTK.

Komisja może powoływać ze swego grona zespoły robocze dla realizacji określonych zadań. Członkami zespołów mogą być także osoby niebędące członkami Komisji.

Zebrania Komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

Komisja działa w oparciu o środki materialne będące w dyspozycji Oddziału na podstawie odpowiednich programów opracowanych przez Komisję i zaakceptowanych przez Zarząd Oddziału a także inne środki uzyskane w postaci dotacji lub dofinansowania udzielonego przez ZG PTTK, organy samorządu i inne instytucje.

Komisja może używać pieczęci podłużnej o treści: „Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Mazowsze” Komisja Turystyki Pieszej” z danymi teleadresowymi.

Siedzibą Komisji jest siedziba Oddziału. Obsługę biurową Komisji w niezbędnym zakresie zapewnia Biuro Oddziału.

Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie Regulaminu Wzorcowego Komisji, Rad i Zespołów ZG PTTK i zgodnie z § 28 Statutu Oddziału PTTK „Mazowsze” podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału.

Regulamin przyjęty na oddziałowym zebraniu turystów pieszych w dniu 31.05.2017 i zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK „Mazowsze” w dniu 26.06.2017 Uchwałą Nr 7/XVII/2017.

Skład Komisji Turystyki Pieszej

Komisja Turystyki Pieszej XVII kadencji (2017-2021)

Skład Komisji wybrany na oddziałowym zebraniu turystów pieszych odbytym 31.05.2017 r. został zatwierdzony uchwałą Zarządu Oddziału nr 7/XVII/2017 z dnia 26.06.2017 r.

Pełnione funkcje Nazwisko i imię Nr PTP Stopień Zakres uprawnień

przewodniczący Karpiński Jarosław 9603, znakarz szl. II Dlnśl, Mz, Pdkp, Pdl, Zpm, W-M

wiceprzewodniczący Modzelewski Rafał 10653, znakarz szl. II Mz, Św.

sekretarz Bendowska Hanna IKR 2153/R/13 Mz

przewodniczący TRW OTP Żochowski Mieczysław

4181, znakarz szl. niz. 950

I

Cała Polska

wiceprzewodniczący

TRW OTP Makieła Kazimierz

9668

II

Mz, Pdkp, Św, Wlkp, Dlnśl, K-P, Lbl, Pm, Zpm, W-M, Łdz, Śl, Op

Biczyk Jacek 7605

Znakarz szl. III Mz

Czarkowski Czesław 4684 II Mz, Śl, Św, W-M

Furmankiewicz Agnieszka 9959 II Mz, Pom, Łdz, Św, Lbl, Dlnśl

Michałowski Tomasz 5867 II Mz, Lbl, Św, Pdl, Zpm

Tutaj Jerzy Stefan 10970 III Mz

Olesińska Joanna IKR 2154/R/13 Mz

Podsiadlik Robert znakarz szlaków niz. 915 Mz

Włodarczak Mateusz brak

Dodaj komentarz

Close Menu