Komisja Turystyki Górskiej

REGULAMIN

 1. Zarząd Oddziału PTTK „Mazowsze” na podstawie § 28 Statutu Oddziału PTTK „Mazowsze”, art. 33 ust. 1 Statutu PTTK oraz Regulaminu Ramowego OKTG uchwalonego przez ZG PTTK powołuje komisję programową pod nazwą: „Komisja Turystyki Górskiej”, zwaną dalej w niniejszym Regulaminie: „Komisja”.
 2. Komisja jest fachowym organem doradczym Zarządu Oddziału; skupia przodowników turystyki górskiej i narciarskiej oraz inne osoby, w szczególności uprawiające turystykę górską, posiadające odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje turystyczne, delegowane przez koła i kluby PTTK.
 3. Celem działania Komisji jest realizacja zadań wynikających z dokumentów programowych PTTK, w tym Krajowej Narady Aktywu Górskiego, dokumentów KTG ZG PTTK, uchwał Zjazdu Oddziału PTTK „Mazowsze” oraz programów przyjmowanych przez Zarząd Oddziału w zakresie turystyki górskiej, a w szczególności:
  a) udzielanie pomocy programowej i organizacyjnej kołom i klubom zrzeszonym w Oddziale, motywowanie ich do organizacji różnorodnych działań związanych z turystyką górską i narciarską;
  b) organizowanie i prowadzenie wycieczek, rajdów, zlotów i innych imprez programowych Oddziału w dziedzinie turystyki górskiej oraz opracowywanie rocznego kalendarza imprez;
  c) gromadzenie i zapoznawanie się z opracowanymi i wydawanymi materiałami szkoleniowymi, informacyjnymi i popularyzatorskimi dotyczącymi gór;
  d) planowanie i organizowanie szkoleń oraz zdobywanie i rozszerzanie uprawnień przodownika turystyki górskiej i narciarskiej a także organizatora turystyki – dla potrzeb Oddziału oraz kół i klubów;
  e) popularyzacja idei zdobywania Górskiej Odznaki Turystycznej, GON i innych odznak turystycznych oraz odznak krajoznawczych, w szczególności związanych z górami;
  f) organizacja działalności Terenowego Referatu Weryfikacyjnego GOT PTTK powołanego w Oddziale;
  g) zgłaszanie uwag związanych z wytyczaniem i znakowaniem górskich szlaków turystycznych;
  h) uczestnictwo członków Komisji w seminariach i konferencjach związanych z tematyką górską oraz w centralnych zlotach PTG organizowanych przez KTG ZG PTTK i upoważnione oddziały PTTK;
  i) współpraca z innymi komisjami turystyki kwalifikowanej i krajoznawczymi Oddziału oraz ogniwami PTTK i innymi organizacjami działającymi w zakresie turystyki górskiej (w szczególności na terenie Mazowsza);
  j) przygotowywanie i redagowanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych na temat turystyki górskiej, sprawozdań z odbytych imprez i innych tekstów z zakresu działalności Komisji, przeznaczonych w szczególności dla kół i klubów;
  k) prowadzenie ewidencji przodowników turystyki górskiej i narciarskiej oraz znakarzy szlaków górskich działających w Oddziale;
  l) podejmowanie innych zadań zlecanych przez Zarząd Oddziału oraz wynikających z dokumentów programowych PTTK;
  m) zgłaszanie wniosków, postulatów – zgodnie z kompetencjami statutowymi, tworzenie opinii i prezentowanie stanowisk nt. rozwoju i funkcjonowania turystyki górskiej na obszarze działania Komisji etc.;
  n) propagowanie kultury turystycznej.
 4. Pracami Komisji kieruje Prezydium Komisji w składzie: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz. Prezydium zostaje wybrane spośród wszystkich członków Komisji na Zebraniu Plenarnym. Uchwały Prezydium Komisji podejmowane są większością głosów.
 5. Komisja ma prawo zapraszać do realizacji swoich celów, projektów, zamierzeń inne osoby, zainteresowane jej działalnością, w szczególności opiekunów Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych z terenu działania Oddziału, a także osoby niebędące członkami PTTK.
 6. Komisja może tworzyć zespoły problemowe do realizacji określonych zadań. Członkami zespołów mogą być także osoby niebędące członkami Komisji.
 7. Zebrania Komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż cztery razy do roku.
 8. Środki finansowe, potrzebne do sprawnego funkcjonowania Komisji oraz realizacji celów wymienionych w pkt. 3, pochodzą z następujących źródeł:
  – z budżetu Zarządu Oddziału PTTK „Mazowsze” (na realizację zaakceptowanych przez Zarząd Oddziału programów opracowanych przez Komisję);
  – z dofinansowania ZG PTTK;
  – z dotacji celowych organów samorządowych;
  – z innych źródeł.
 9. Komisja może używać pieczęci podłużnej o treści: „Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Mazowsze” Komisja Turystyki Górskiej” z danymi teleadresowymi.
 10. Komisja mieści się w siedzibie Oddziału PTTK „Mazowsze”. Obsługę kancelaryjną Komisji, niezbędną do realizacji zadań, zapewnia Biuro Oddziału PTTK „Mazowsze”.
 11. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie Regulaminu Wzorcowego Komisji, Rad i Zespołów ZG PTTK i zgodnie z § 28 Statutu Oddziału PTTK „Mazowsze” podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału.

Regulamin został przyjęty na oddziałowym zebraniu turystów górskich w dniu 29 maja 2017 roku i zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK „Mazowsze” w dniu 26 czerwca 2017 roku uchwałą nr 8/XVII/2017.

Skład Komisji Turystyki Górskiej

Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Mazowsze” XVII kadencji (2017-2021)

Komisja została wybrana na oddziałowym zebraniu turystów górskich 29 maja 2017 r. i zatwierdzona przez Zarząd Oddziału uchwałą nr 8/XVII/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.

Pełniona funkcjaNazwisko i imięPTG
nr upr.
Data
nadania
Zakres uprawnieńTermin
ważności
Inne uprawnieniaKoło/Klub
przewodniczącyWitas Jacek773406.12.2010Beskidy Wsch. i Zach.06.12.2018przewodnik besk. III kl.Koło Nr 8
wiceprzewodniczący
przew. TRW GOT
Makieła Kazimierz652619.05.1997
01.06.1998
23.04.2001
Beskidy Wsch. i Zach., Sudety,
Góry Świętokrzyskie
Tatry
11.06.2019PTP, PInO, IKR, PTKol.,
przew. besk. II kl.
Koło Terenowe
wiceprzewodniczącySzypuła Wojciech    taternik, alpinista, himalaistaMKG Matragona
sekretarzOpłotny Bogusław804725.09.2015Sudety25.09.2019 Koło Nr 8
członkowieCzarkowski Czesław337108.03.1974Tatry31.12.2018PTP, przew. teren.Koło Terenowe
 Furmankiewicz Agnieszka697117.12.2002
22.08.2005
21.08.2007 21.08.2008
Sudety
Beskidy Zach.
Beskidy Wsch.
Góry Świętokrzyskie
1.12.2018PTP, IKRKoło Terenowe
 Gniazdowski Stefan    PTN, przew. besk. stud.
(SKPB Wa nr 190),
instruktor  PZN
UKTN
 Kozak Bartosz74292007Góry Świętokrzyskie PTP, IOPKoło Nr 4
 Podleś Tomasz    IKRKlub Górski „Kleszcze”
 Rudolf Sylweriusz     Koło Terenowe
 Spłocharski Piotr759101.12.2008Beskidy Wsch.01.12.2019przew. besk. III kl.Koło Nr 8
 Żero Paweł697325.11.2002Beskidy Zach.10.02.2019 Koło Terenowe
 Żochowski Mieczysław3536
H1106
10.02.1975Beskidy Wsch., Sudety31.03.2018PTP, IKP, IOP, PTM, znakarz szl. niz., przew. besk. stud. (SKPB Wa nr 253)Koło Nr 1

Kontakt do przewodniczącego Komisji: osemka@home.pl, tel. 602 665 525

Dodaj komentarz

Close Menu