Komisja Ochrony Przyrody

REGULAMIN

Zarząd Oddziału PTTK „Mazowsze” na podstawie § 28 Statutu Oddziału PTTK „Mazowsze”, art. 33 ust. 1 Statutu PTTK oraz Regulaminu Wzorcowego Komisji, Rad i Zespołów uchwalonego przez ZG PTTK powołuje komisję programową pod nazwą: „Komisja Ochrony Przyrody”, zwaną dalej w niniejszym Regulaminie: „Komisja”.

Komisja jest fachowym organem doradczym Zarządu Oddziału; skupia instruktorów ochrony przyrody oraz inne osoby uprawiające różne rodzaje turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa, w szczególności zajmujące się przyrodą i ochroną środowiska przyrodniczego, posiadające odpowiednie kwalifikacje i (albo) doświadczenie oraz zainteresowania tą dziedziną, delegowane przez koła i kluby PTTK.

Celem działania Komisji jest realizacja zadań wynikających z dokumentów programowych PTTK, w tym Krajowej Narady Aktywu Ochrony Przyrody PTTK, dokumentów KOP ZG PTTK, uchwał Zjazdu Oddziału PTTK „Mazowsze” oraz programów przyjmowanych przez Zarząd Oddziału w tym zakresie, a w szczególności:

a) udzielanie pomocy programowej i organizacyjnej kołom i klubom zrzeszonym w Oddziale, motywowanie ich do organizacji różnorodnych działań związanych z przyrodą i jej ochroną;

b) organizowanie i prowadzenie wycieczek przyrodniczych i innych imprez programowych Oddziału w tej dziedzinie oraz opracowywanie rocznego kalendarza imprez;

c) gromadzenie i zapoznawanie się z opracowanymi i wydawanymi materiałami szkoleniowymi, informacyjnymi i popularyzatorskimi dotyczącymi przyrody i jej ochrony;

d) planowanie i organizowanie szkoleń oraz zdobywanie uprawnień instruktora ochrony przyrody oraz opiekuna przyrody dla potrzeb Oddziału oraz kół i klubów;

e) popularyzacja idei zdobywania Odznaki „Turysta-Przyrodnik”, „Tropiciel Przyrody” i innych odznak turystycznych oraz odznak krajoznawczych, w szczególności związanych z przyrodą i jej ochroną;

f) organizacja działalności Referatu Weryfikacyjnego Odznaki „Turysta-Przyrodnik” powołanego w Oddziale;

g) uczestnictwo członków Komisji w seminariach i konferencjach związanych z tematyką ochrony przyrody oraz w Ogólnopolskich Zlotach Turystów Przyrodników organizowanych przez KOP ZG PTTK i upoważnione oddziały PTTK i innych imprezach z tej dziedziny;

h) współpraca z innymi komisjami turystyki kwalifikowanej i krajoznawczymi Oddziału oraz ogniwami PTTK i innymi organizacjami działającymi w zakresie ochrony przyrody (w szczególności na terenie Mazowsza);

i) przygotowywanie i redagowanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych na temat ochrony przyrody, sprawozdań z odbytych imprez i innych tekstów z zakresu działalności Komisji, przeznaczonych w szczególności dla kół i klubów;

j) prowadzenie ewidencji instruktorów ochrony przyrody i opiekunów przyrody Oddziału PTTK;

k) podejmowanie innych zadań zlecanych przez Zarząd Oddziału oraz wynikających z dokumentów programowych PTTK;

l) zgłaszanie wniosków, dezyderatów – zgodnie z kompetencjami statutowymi, tworzenie opinii i prezentowanie stanowisk nt. stanu środowiska przyrodniczego i jego ochrony na obszarze działania Komisji etc.;

m) propagowanie poszanowania środowiska przyrodniczego i kultury turystycznej.

Pracami Komisji kieruje Prezydium Komisji w składzie: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz. Prezydium zostaje wybrane spośród wszystkich członków Komisji na Zebraniu Plenarnym. Uchwały Prezydium Komisji podejmowane są większością głosów. Zebrania Komisji są protokołowane, zaś dokumentacja jej działalności jest przechowywana w biurze Zarządu Oddziału PTTK.

Komisja ma prawo zapraszać do realizacji swoich celów, projektów, zamierzeń inne osoby, zainteresowane jej działalnością, w szczególności opiekunów Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych z terenu działania Oddziału, a także osoby niebędące członkami PTTK.

Komisja może tworzyć zespoły problemowe do realizacji określonych zadań. Członkami zespołów mogą być także osoby niebędące członkami Komisji.

Zebrania Komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż cztery razy w roku.

Środki finansowe, potrzebne do sprawnego funkcjonowania Komisji oraz realizacji celów wymienionych w pkt. 3, pochodzą z następujących źródeł:

– z budżetu Zarządu Oddziału PTTK „Mazowsze” (na realizację zaakceptowanych przez Zarząd Oddziału programów opracowanych przez Komisję);

– z dofinansowania ZG PTTK;

– z dotacji celowych organów samorządowych;

– z innych źródeł.

Komisja może używać pieczęci podłużnej o treści: „Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Mazowsze” Komisja Ochrony Przyrody” z danymi teleadresowymi.

Komisja mieści się w siedzibie Oddziału PTTK „Mazowsze”. Obsługę kancelaryjną Komisji, niezbędną do realizacji zadań, zapewnia Biuro Oddziału PTTK „Mazowsze”.

Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie Regulaminu Wzorcowego Komisji, Rad i Zespołów ZG PTTK, Regulaminu Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK i innych dokumentów programowych PTTK i zgodnie z § 28 Statutu Oddziału PTTK „Mazowsze” podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału.

Regulamin został przyjęty na oddziałowym zebraniu turystów przyrodników 1.06.2017 i zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK „Mazowsze” w dniu 26.06.2017 r. uchwałą nr 9/XVII/2017.

Skład Komisji Ochrony Przyrody

Komisja Ochrony Przyrody XVII kadencji (2017-2021)

Wybrana na oddziałowym zebraniu turystów przyrodników w dniu 1.06.2017 r., zatwierdzona przez Zarząd Oddziału PTTK „Mazowsze” 26.06.2017 r. uchwałą nr 9/XVII/2017.

Pełniona funkcjaNazwisko i imięKoło/klubUprawnienia, kwalifikacje
przewodniczącaTurek EwaKoło Nr 4 SKP4 przy SGGWIOP 279, OT
wiceprzewodniczącaPiotrowska AlinaMKG „Matragona”geolog
sekretarzKomisarz KatarzynaKoło TerenoweIOP (zdany egz.)
członkowieFurmankiewicz AgnieszkaKoło Terenowe

IOP 375, PTP 9959/II, PTG 6971, IKR 1708/R/07

 

Gąsiewski PiotrKoło „ZER-ki”geolog
 Kozak BartoszKoło Nr 4 SKP4 przy SGGW

IOP 92, PTP 10511/III, PTG 7429/GŚ

 

Kurmanowska AgnieszkaKoło Nr 8 przy KSPprzewodnik beskidzki
 Samoć JanuszMKG „Matragona”IOP 151, PTKaj.
 Tutaj Jerzy StefanKoło nr 1 przy Maz. Urzędzie WojewódzkimIOP (zdany egz.), PTP 10970/III
 Żochowski MieczysławKoło Nr 1 przy Maz. Urzędzie WojewódzkimIOP 182, IKP 610/P/12, PTP 4181/I, Znakarz szl. niz. 950, PTG 3536, PTM 3740

Kontakt do przewodniczącej Komisji: ewa_wojtaszek@poczta.fm, tel. 608 525 930

Dodaj komentarz

Close Menu