Komisja Krajoznawcza

REGULAMIN

Zarząd Oddziału PTTK „Mazowsze” na podstawie § 28 Statutu Oddziału PTTK „Mazowsze” oraz art. 33 ust. 1 Statutu PTTK powołuje komisję programową pod nazwą: „Komisja Krajoznawcza”, zwaną dalej w niniejszym Regulaminie: „Komisja”.

Komisja jest fachowym organem doradczym Zarządu Oddziału; skupia Instruktorów Krajoznawstwa oraz inne osoby, w szczególności uprawiające krajoznawstwo, posiadające odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje turystyczne, delegowane przez koła i kluby PTTK.

Celem działania Komisji jest realizacja zadań wynikających z dokumentów programowych PTTK, w tym Krajowej Konferencji Aktywu Krajoznawczego, Komisji Krajoznawczej ZG PTTK, Uchwały Zjazdu Oddziału PTTK „Mazowsze” oraz programów przyjmowanych przez Zarząd Oddziału w zakresie krajoznawstwa, a w szczególności:

a) przeprowadzanie analiz, opracowywanie wniosków oraz podejmowanie prac organizatorskich, mających na celu doskonalenie działalności krajoznawczej na terenie Oddziału;

b) inicjowanie uchwał Zarządu Oddziału w zakresie krajoznawstwa;

c) udzielanie pomocy programowej i organizacyjnej kołom i klubom zrzeszonym w Oddziale, motywowanie ich do organizacji różnorodnych działań związanych z krajoznawstwem, m.in. przez tworzenie w nich sekcji/zespołów krajoznawczych lub klubów krajoznawców;

d) uczestnictwo w przygotowaniu i prowadzeniu krajoznawczych imprez programowych Oddziału oraz opracowywanie kalendarza imprez;

e) koordynowanie prac krajoznawczych na terenie Oddziału, zwłaszcza w zakresie:

– inwentaryzacji krajoznawczej,

– organizacji imprez i akcji o charakterze oddziałowym,

– wydawnictw krajoznawczych,

– szkolenia aktywu krajoznawczego,

– krajoznawczego wystroju obiektów i lokali PTTK;

f) podejmowanie prac w zakresie troski o właściwe pamiątki regionalne, w szczególności związane z historią Oddziału oraz kół i klubów, współdziałanie w zakresie opracowywania regionalnych pamiątek, fotografii, widokówek, przezroczy, wydawnictw krajoznawczych i informatorów, zwłaszcza na potrzeby szkoleniowe;

g) dbałość o właściwe rozmieszczenie kadr instruktorów krajoznawstwa w strukturach oddziałowych, planowanie i organizowanie szkoleń dla kandydatów na instruktorów krajoznawstwa regionu, współtworzenie z przedstawicielami innych oddziałów Mazowieckiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa oraz wnioskowanie do Komisji Krajoznawczej ZG PTTK o nadawanie uprawnień instruktorskich wyższego stopnia poprzez to Kolegium;

h) popularyzacja idei zdobywania Odznaki Krajoznawczej Polski, Regionalnej Odznaki Krajoznawczej, Mazowieckiej Odznaki Krajoznawczej, Warszawskiej Odznaki Krajoznawczej i innych odznak turystyczno-krajoznawczych regionalnych i lokalnych, w szczególności z terenu Mazowsza;

i) podejmowanie działań zmierzających do opracowania i wprowadzenia nowych odznak krajoznawczych;

j) organizacja działalności Zespołu Weryfikacyjnego Odznak Krajoznawczych PTTK powołanego w Oddziale;

k) składanie wniosków o nadanie odznak kolekcjonerstwa krajoznawczego i uprawnień jurorów w tym zakresie;

l) współudział w pracach krajoznawczych całego Towarzystwa, w szczególności poprzez uczestnictwo w centralnych zlotach krajoznawców i przygotowaniach do Kongresów Krajoznawstwa Polskiego, przy organizacji ogólnopolskich konkursów krajoznawczych, planowaniu przebiegu szlaków turystycznych, opracowywaniu opisów i materiałów krajoznawczych dla potrzeb imprez;

m) współpraca z innymi komisjami turystyki kwalifikowanej Oddziału oraz ogniwami PTTK w szczególności działającymi na terenie Mazowsza w zakresie krajoznawstwa, w tym zwłaszcza z warszawską Regionalną Pracownią Krajoznawczą;

n) przygotowywanie i redagowanie materiałów informacyjnych na temat krajoznawstwa oraz notatek, sprawozdań i innych tekstów z zakresu działalności Komisji, przeznaczonych w szczególności dla kół i klubów;

o) prowadzenie ewidencji kadry programowej Oddziału PTTK w zakresie kompetencji Komisji;

p) dokonywanie oceny działalności krajoznawczej jednostek PTTK zrzeszonych w Oddziale, składanie sprawozdań Zarządowi Oddziału PTTK i Komisji Krajoznawczej ZG PTTK;

q) podejmowanie innych zadań zlecanych przez Zarząd Oddziału oraz wynikających z dokumentów programowych ZG PTTK;

r) zgłaszanie wniosków, postulatów – zgodnie z kompetencjami statutowymi, tworzenie opinii i prezentowanie stanowisk nt. rozwoju krajoznawstwa na obszarze działania Komisji;

s) propagowanie kultury turystycznej.

Komisja swą działalność realizuje w oparciu o roczny plan pracy przyjęty na zebraniu Komisji.

Pracami Komisji kieruje Prezydium Komisji w składzie: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz. Prezydium zostaje wybrane spośród wszystkich członków Komisji na Zebraniu Plenarnym. Uchwały Komisji podejmowane są większością głosów.

Komisja ma prawo zapraszać do realizacji swoich celów, projektów, zamierzeń inne osoby, zainteresowane jej działalnością, w szczególności opiekunów Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych z terenu działania Oddziału, a także osoby niebędące członkami PTTK.

Komisja może tworzyć zespoły problemowe do realizacji określonych zadań. Członkami zespołów mogą być także osoby niebędące członkami Komisji.

Zebrania Komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż cztery razy do roku.

Środki finansowe potrzebne do sprawnego funkcjonowania Komisji oraz realizacji celów wymienionych w pkt. 3 pochodzą z następujących źródeł:

– z budżetu Zarządu Oddziału PTTK „Mazowsze” (na realizację zaakceptowanych przez Zarząd Oddziału programów opracowanych przez Komisję);

– z dofinansowania ZG PTTK;

– z dotacji celowych organów samorządowych;

– z innych źródeł.

Komisja może używać pieczęci podłużnej o treści: „Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Mazowsze” Komisja Krajoznawcza” z danymi teleadresowymi.

Komisja mieści się w siedzibie Oddziału PTTK „Mazowsze”. Obsługę kancelaryjną Komisji, niezbędną do realizacji zadań, zapewnia Biuro Oddziału PTTK „Mazowsze”.

Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie Regulaminu Wzorcowego Komisji, Rad i Zespołów ZG PTTK oraz Przykładowego Regulaminu Oddziałowej Komisji Krajoznawczej zaakceptowanego przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK w dniu 21.11.2009 r. i zgodnie z § 28 Statutu Oddziału PTTK „Mazowsze” podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału.

Regulamin został przyjęty na oddziałowym zebraniu krajoznawców w dniu 20 czerwca 2017 r. i zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK „Mazowsze” uchwałą nr 10/XVII/2017 na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2017 r.

Komisja została wybrana na oddziałowym zebraniu krajoznawców w dniu 20 czerwca 2017 r. i zatwierdzona przez Zarząd Oddziału PTTK „Mazowsze” na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2017 r. uchwałą nr 10/XVII/2017.

Pełniona funkcjaNazwisko i imięKoło/klub
przewodniczącaWojtatowicz MałgorataSKKT „Wędrownicy”
wiceprzewodniczącaFetraś BożennaKoło „Traper” przy GUS
sekretarzBendowska HannaKoło „Traper” przy GUS
członkowieBiczyk JacekKoło Terenowe
 Chudy MieczysławKoło Nr 1 przy Maz. Urzędzie Wojewódzkim
 Furmankiewicz AgnieszkaKoło Terenowe
 Makieła KazimierzKoło Terenowe
 Olesińska JoannaKoło Nr 1 przy Maz. Urzędzie Wojewódzkim
 Olędzka ElżbietaKoło Nr 1 przy Maz. Urzędzie Wojewódzkim
 Olędzki ZbigniewKoło Nr 1 przy Maz. Urzędzie Wojewódzkim
 Rudolf SylweriuszKoło Terenowe
 Żochowski Mieczysław
przewodniczący ZW OK
Koło Nr 1 przy Maz. Urzędzie Wojewódzkim

Tą samą uchwałą Zarząd Oddziału zatwierdził Regulamin Komisji Krajoznawczej przyjęty na zebraniu 20 czerwca 2017 r.

Kontakt do przewodniczącej Komisji: wojtatowicz@onet.eu, tel. 690 378 800.

Dodaj komentarz

Close Menu