Komisja Turystyki Kolarskiej

REGULAMIN

Zarząd Oddziału PTTK „Mazowsze” na podstawie § 28 Statutu Oddziału PTTK „Mazowsze”, art. 33 ust. 1 Statutu PTTK oraz Regulaminu KTKol. ZG PTTK i Regulaminu Ramowego komisji turystyki kwalifikowanej oddziału uchwalonego przez ZG PTTK powołuje komisję programową pod nazwą: „Komisja Turystyki Kolarskiej”, zwaną dalej w niniejszym Regulaminie: „Komisja”, powierzając pełnienie jej funkcji Zarządowi Ursynowskiego Klubu Turystyki Rowerowej „VAGABUNDUS”.

Komisja jest fachowym organem doradczym Zarządu Oddziału; skupia przodowników turystyki kolarskiej oraz inne osoby, w szczególności uprawiające turystykę kolarską, posiadające odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje turystyczne w tym zakresie.

Celem działania Komisji jest realizacja zadań wynikających z dokumentów programowych PTTK, w tym Krajowej Konferencji Turystyki Kolarskiej, dokumentów KTKol. ZG PTTK, uchwał Zjazdu Oddziału PTTK „Mazowsze” oraz programów przyjmowanych przez Zarząd Oddziału w zakresie turystyki kwalifikowanej, a w szczególności:

a) udzielanie pomocy programowej i organizacyjnej kołom i klubom zrzeszonym w Oddziale, motywowanie ich do organizacji różnorodnych działań związanych z turystyką kolarską;

b) organizowanie i prowadzenie wycieczek, rajdów, zlotów i innych imprez programowych Oddziału w dziedzinie turystyki kolarskiej oraz opracowywanie rocznego kalendarza imprez;

c) gromadzenie i zapoznawanie się z opracowanymi i wydawanymi materiałami szkoleniowymi, informacyjnymi i popularyzatorskimi dotyczącymi turystyki kolarskiej;

d) planowanie i organizowanie szkoleń oraz zdobywanie i rozszerzanie uprawnień przodownika turystyki kolarskiej a także organizatora turystyki – dla potrzeb Oddziału oraz kół i klubów;

e) popularyzacja idei zdobywania odznak turystyki kolarskiej i odznak krajoznawczych, a w szczególności: Kolarskiej Odznaki Turystycznej, Odznaki Szlakiem Zamków w Polsce, Odznaki Szlakiem Wielkiej Wojny 1409 – 1411, Wiślanej Trasy Rowerowej, Rajdu Dookoła Polski;

f) organizacja działalności Terenowego Referatu Weryfikacyjnego KOT PTTK powołanego w Oddziale;

g) organizacja prac związanych z wytyczaniem i znakowaniem rowerowych szlaków turystycznych PTTK, ustalanie ich przebiegu, kontrola stanu znakowania i wykonywania prac znakarskich, organizowanie szkoleń znakarzy, zgłaszanie uwag związanych z wytyczaniem i znakowaniem rowerowych szlaków turystycznych;

h) uczestnictwo członków Komisji w seminariach i konferencjach związanych z tematyką kolarską oraz w centralnych zlotach PTKol. organizowanych przez KTKol. ZG PTTK i upoważnione oddziały PTTK;

i) współpraca z innymi komisjami turystyki kwalifikowanej i krajoznawczymi Oddziału oraz ogniwami PTTK i innymi organizacjami działającymi w zakresie turystyki kolarskiej (w szczególności na terenie Mazowsza);

j) przygotowywanie i redagowanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych na temat turystyki kolarskiej, sprawozdań z odbytych imprez i innych tekstów z zakresu działalności Komisji, przeznaczonych w szczególności dla kół i klubów;

k) prowadzenie ewidencji przodowników turystyki kolarskiej oraz znakarzy szlaków rowerowych działających w Oddziale;

l) rozwijanie wszelkich form działania związanych z ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego uwzględniających rozwój turystyki i krajoznawstwa

m) podejmowanie innych zadań zlecanych przez Zarząd Oddziału oraz wynikających z dokumentów programowych PTTK;

n) zgłaszanie wniosków, postulatów – zgodnie z kompetencjami statutowymi, tworzenie opinii i prezentowanie stanowisk nt. rozwoju i funkcjonowania turystyki kolarskiej na obszarze działania Komisji etc.;

o) propagowanie kultury turystycznej.

Pracami Komisji kieruje Prezydium Komisji w składzie: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz. Prezydium zostaje wybrane spośród wszystkich członków Komisji na Zebraniu Plenarnym. Uchwały Prezydium Komisji podejmowane są większością głosów.

Komisja ma prawo zapraszać do realizacji swoich celów, projektów, zamierzeń inne osoby, zainteresowane jej działalnością, w szczególności opiekunów Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych z terenu działania Oddziału, a także osoby niebędące członkami PTTK.

Komisja może tworzyć zespoły problemowe do realizacji określonych zadań. Członkami zespołów mogą być także osoby niebędące członkami Komisji.

Zebrania Komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż cztery razy do roku.

Środki finansowe, potrzebne do sprawnego funkcjonowania Komisji oraz realizacji celów wymienionych w pkt. 3, pochodzą z następujących źródeł:

– z budżetu Zarządu Oddziału PTTK „Mazowsze” (na realizację zaakceptowanych przez Zarząd Oddziału programów opracowanych przez Komisję);

– z dofinansowania ZG PTTK;

– z dotacji celowych organów samorządowych;

– z innych źródeł.

Komisja może używać pieczęci podłużnej o treści: „Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Mazowsze” Komisja Turystyki Kolarskiej” z danymi teleadresowymi.

Komisja mieści się w siedzibie Oddziału PTTK „Mazowsze”. Obsługę kancelaryjną Komisji, niezbędną do realizacji zadań, zapewnia Biuro Oddziału PTTK „Mazowsze”.

Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie Regulaminu Wzorcowego Komisji, Rad i Zespołów ZG PTTK i zgodnie z § 28 Statutu Oddziału PTTK „Mazowsze” zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK „Mazowsze” w dniu 26 czerwca 2017 roku uchwałą nr 12/XVII/2017.

Skład Komisji Turystyki Kolarskiej

Zarząd Oddziału PTTK „Mazowsze” uchwałą nr 12/XVII/2017 z 26 czerwca 2017 r. powierzył pełnienie funkcji Komisja Turystyki Kolarskiej Oddziału Zarządowi Ursynowskiego Klubu Turystyki Rowerowej „VAGABUNDUS”.

Pełniona funkcjaNazwisko i imięKontakt
 prezes Roman Andrzej aaaroman@gmail.com, tel. 510 023 300
 wiceprezes Nowosielski Stanisław s.nowosielski@wp.pl
 skarbnik Myśliwiec Wanda wandamysliwiec@onet.eu
 sekretarz Bittner Roman rbittner@interia.pl
 członkowie Dąbrowski Marek vagabundus@vagabundus.na7.pl
  Rozwadowski Paweł pawrozik@gmail.com

Korespondencję do Komisji należy kierować na adres siedziby Oddziału: ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa

Dodaj komentarz

Close Menu